Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde, KVKK’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.

Cathay Invest Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve aşağıda tam unvan ve MERSIS numaraları yer alan Grup Şirketleri (Cathay Group olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, Cathay Group’un güvencesi altındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.

Grup şirketleri unvan ve Mersis bilgileri:

 • Cathay İnvest Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Mersis No : 0203032351300013
 • Cathay İnşaat Sanayi ve Gayrimenkul Tic. A.Ş. Mersis No : 1127632654135826
 • Oktaş Oluklu Karton Sanayii Anonim Şirketi Mersis No : 0638001516100012
 • Cathay Turizm Tic. A.Ş. Mersis No : 0203032370700018
 • Cathay İnvest Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Liderlik Development İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklık Ticaret İşletmesi Mersis No : 0203032412000018

Bu doğrultuda, kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında tüm müşteri, personel, tedarikçi ve kanun kapsamındaki tüm ilgilileri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

1) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Cathay Group tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

KVKK uyarınca, Cathay Group’a iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Cathay Group tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

2) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

Cathay Group’un ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde satış ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin taşınmazlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,
 • Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
 • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
 • Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler Cathay Group tarafından kişisel veri olarak işlememektedir.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Cathay Group tarafından sağlanan her türlü ürün ve hizmet satışı ile ilgili olduğu gibi Cathay Group’un ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Cathay Group birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi, Telefon hatlarımızı veya internet sayfamızı kullandığınızda, Cathay Group’un şirket birimleri, satış ofislerini, Şubelerini, Şantiyeleri veya ilintili her hangi bir birimini ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenlenecek eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer Grup Şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. kişisel verileriniz elde edilerek ve güncellenerek işlenebilecektir.

Cathay Group Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Cathay Group ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Cathay Group’un hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Cathay Group Şirketler Grubu bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

 • İletişim kurma,
 • Sunulan ürün ve hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifası,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin/yükümlülükleriniz yerine getirilmesini sağlamak
 • Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket faaliyetlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,
 • Tüm kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; satış ofislerimiz, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi,
 • Şirket’in kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması, bu amaçla müşterilerimize sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
 • Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuki işlem ve süreçlerin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Yeni Ürün veya Hizmetlerinin tanıtılması, duyurulması ve tekliflerin sunulması,
 • Şirketimizce ürün ve hizmetlerimize dair promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
 • Şirketimizin pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi profillerinin ve tüketim eğilimlerinin belirlenebilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlarla,
 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • Şirketlerimiz ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
 • Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, kişisel verileriniz işlenebilecek, Cathay Group‘a ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

4) Kişisel Verilerin aktarılması, kime aktarılacağı ve aktarım amaçları

Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde, Cathay Group‘un meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda;

 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
 • Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Cathay Group tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Cathay Group’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla;
 • Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere; iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, açık rızanız var ise ve ya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:

Kişisel verilerinizin Cathay Group tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, http://cathay.com.tr, http://nivo.net, http://nivoistanbul.net, http://nivoatakoy.net, http://junohotel.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Cathay Group Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

5) Kişisel Veri sahibi olarak haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun Cathay Group’dan kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Cathay Group’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Cathay Group’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Cathay Group KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

KVKK’nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak “Süzer Plaza Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:6 Kat:21 D:190 Şişli/İSTANBUL” adresine, Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik imza ile imzalayarak info@cathay.com.tr elektronik posta adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, başvuru yapmak istediğiniz şirketin, ekteki listede yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

6) Rıza Gerektirmeyen Haller

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Cathay Group’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Cathay Group’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

7) Değişiklikler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ek: Grup Şirketlerimizin Listesi ve KEP Adresleri

 • Cathay İnvest Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.: cathayinvest@hs01.kep.tr
 • Cathay İnşaat Sanayi ve Gayrimenkul Tic. A.Ş.: cathayinsaat@hs01.kep.tr
 • Oktaş Oluklu Karton Sanayii Anonim Şirketi: oktasoluklukartonsanayii@hs01.kep.tr
 • Cathay Turizm Tic. A.Ş.: cathayturizm@hs01.kep.tr
 • Cathay İnvest Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Liderlik Development İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklık Ticaret İşletmesi: cathayinvestveliderlik@hs01.kep.tr